Устав

УСТАВ НА ”АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА КУЛТИВИРАНИ ТРЮФЕЛИ В БЪЛГАРИЯ”

Приет на учредително събрание, състояло се в с. Невша, общ. Ветрино, обл. Варна на 13.06.2020г

.

ПРЕАМБЮЛ
Долуподписалите настоящия устав, като учредители:

Се съгласихме да учредим    ”АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА КУЛТИВИРАНИ ТРЮФЕЛИ В БЪЛГАРИЯ” (по–долу наричана „Асоциацията“) организирана и действаща като българско, самостоятелно, частноправно, неправителствено, неполитическо и нерелигиозно юридическо лице с нестопанска цел, в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 
 

I.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. Наименованието на Асоциацията на български език се изписва АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА КУЛТИВИРАНИ ТРЮФЕЛИ В БЪЛГАРИЯ”, което може да се изписва и на английски език както следва: “ASSOCIATION OF PRODUCERS OF CULTIVATED TRUFFLES IN BULGARIA

Чл.2. Седалището на Асоциацията е в с. Ветрино, общ. Ветрино, обл. Варна,  ул. " Стара Планина" № 8, а адресът на управление на Асоциацията е с. Ветрино, общ. Ветрино, обл. Варна,  ул. " Стара Планина" № 8.Чл.3. Асоциацията се учредява за осъществяване на дейност в частна полза. Чл.4. Асоциацията се учредява за неограничено време. Чл.5. Асоциацията е правен субект, различен от своите членове и отговаря пред своите кредитори с имуществото си. Асоциацията не отговаря за задълженията на своите членове. Чл.6. Асоциацията притежава свои печат и банкова сметка.

 

II. ЦЕЛ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА АСОЦИАЦИЯТА

Чл.7. Целта на Асоциацията е да подпомага развитието, популяризирането, защитата и насърчаване на дейността на производителите на култивирани трюфели.

Чл.8. Предметът на дейност на Асоциацията е:

(1) Стимулиране, съдействие и развитие на дейността на членовете на Асоциацията по отглеждане и производство на култивирани трюфели.;

(2) Застъпничество и грижа за дейността на членовете на Асоциацията пред държавни, общински органи, както и пред други органи и организации.;

(3) Информиране и запознаване на обществото с дейностите и процеса на култивиране на трюфели.;

(4) Съдействие и подкрепа на членовете на сдружението с цел икономически и стопански напредък в дейността им за отглеждане и производство на култивирани трюфели.;

(5) Да съдейства за местния и международен обмен на добрата практика на производителите на култивирани трюфели;

(6) Съдействие при модернизацията на производството на култивирани трюфели в страната.

Чл.9. Асоциацията ще извършва следната допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на нейната основана дейност:

(1) Издателска дейност – подготовка, редактиране и разпространение на печатни материали или филми, свързани с дейността на сдружението;

(2) Обучение – организация и провеждане на курсове, семинари и други дейности.;

(3) Консултантска дейност – предоставяне на консултантски услуги, проучвания, анализи изследвания и доклади, подпомагащи постигането на целите на сдружението;

(4) Организационна дейност по свикване и организация на работни и експертни срещи, конференции семинари, кръгли маси и други.;

(5) Научноизследователска дейност, проучвания и мониторинг относно разпространението и актуалния статус на трюфелите в страната.

(6) Друга стопанска дейност, която не е забранена от закона и може да бъде определена като свързана, финансово подкрепяща основния предмет на дейност на Асоциацията и способстваща за постигане на нейните цели.

Чл.10. Допълнителната стопанска дейност ще бъде осъществявана от Асоциацията в рамките на нейната структура или чрез създаване или участие в стопански формирования съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел като извършването на стопанската дейност ще бъде подчинено на условията и реда, заложени в законодателството, регулиращо съответния вид стопанска дейност.

 

III.СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Чл.11. Асоциацията осъществява дейност за постигане на следните цели:

(1) Запознаване на пазарите в България и извън страната, с приоритет ЕС, с култувирането на трюфели и продуктите, получени от или с тях;

(2) Подпомагане на членове за реализацията на тяхната продукция в страната и в чужбина;

(3) Повишаване на конкурентноспособността на производителите на култивирани трюфели, както и качеството на тяхната продукция;

(4) Активно участие в обсъждането и подготовката на закони, наредби, правилници, които пряко или косвено засягат производителите на култивирани трюфели;

(5) Подкрепа и помощ за или чрез членовете за проекти, идеи, оферти, методични и научни разработки;

(6) Участие в изготвянето, провеждането и реализацията на проекти, свързани с култивирането на трюфели;

(7) Организиране и провеждане на квалификационни курсове и обучение за лов на трюфели, с цел внедряване на  добри практики в дейността на сдружението;

(8) Участие в международни мероприятия за култивирани трюфели и кулинарни феерии, както в организирането на такива в България;

(9) Активно присъствие в национални, регионални и международни програми, свързани с дейността на Асоциацията. 

  

IV. ЧЛЕНСТВО

Чл.12.Членството в Асоциацията е доброволно.

Чл.13. Членове на Асоциацията могат да бъдат български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица, които:

(1) Произвеждат, преработват и /или продават култивирани трюфели и/или продукти с тях;

(2) Чрез своята дейност, като рекламиране, популяризиране, изследване, консултиране, обучение, застъпничество, спомагат за осъществяване на целите и идеите на Асоциацията. 

Чл.14. Членовете на Асоциацията се приемат с мотивирано решение на Управителния съвет след представянето на писмена молба, в която кандидатът трябва да изложи своите причини да кандидатства за членство. Управителният съвет, който е длъжен да запознае кандидата с устава и целите на Асоциацията. Срокът за отговор по молбата е 30 дни. Членовете на Асоциацията имат задължението да направят първоначална имуществена членска вноска при одобряването им за членове на Асоциацията от Управителния съвет. Размерът на първоначалната имуществена вноска се определя с решение на Общото събрание.

Чл.15. Членовете на Асоциацията имат следните права:

(1) Да присъстват и да гласуват на заседанията на Общото събрание на Асоциацията.;

(2) Да бъдат избирани в колективните органи на Асоциацията.;

(3) Да бъдат информирани за дейността на Асоциацията.;

(4) Да взимат участие в мероприятията, организирани от Асоциацията

(5) Да участват, като представители на Асоциацията в национални, местни и международни мероприятия, организирани от/чрез Асоциацията.

(6) Да проявяват инициатива за всякакви действия, дейности или мероприятия ( да внася искания и предложения, да отправя препоръки, да участва активно в дейността на Асоциацията и т. н. ) в съответствие с мисията и целите на Асоциацията

(7) Да ползват защита и подкрепа при дейността си, свързана с устава на Асоциацията.

Чл.16. Членовете на Асоциацията имат следните задължения

(1) Да спазват устава на Асоциацията

(2) Да участват в дейността на Асоциацията

(3) Да плащат първоначалната имуществена членска вноска, при одобряването им за членове на Асоциацията, в размера, определен с решение на Общото събрание.

(4) Да плащат годишния членски внос в размера и срока, определени от Общото събрание

Чл.17. Членството на член на Асоциацията се прекратява:

(1) Доброволно чрез подаване на писмено съобщение до Управителния съвет.;

 

(2) При неплащане на определения годишен членски внос в размерите и сроковете, определени от Управителния съвет.;

 

(3) При смърт на член - физическо лице или прекратяване на член - юридическо лице      

(4) С изключването от Асоциацията с решение на Управителния съвет, в случай че поведението на члена е несъвместимо с качеството му на член на Асоциацията (например, системно нарушаване на устава, действия уронващи престижа и доброто име на Асоциацията, установени – /и то по какъв начин с влязъл в сила акт на съответните органи ли или как/ финансови злоупотреби със средства на Асоциацията и т. н. ) Решението на Управителния съвет относно изключването може да бъде обжалвано пред Общото събрание на Асоциацията.

 

Чл.18. В случай на прекратяване на членството в Асоциацията, членът губи вече направените вноски.


V. ПЪРВОНАЧАЛНИ ЧЛЕНСКИ ВНОСКИ, ЧЛЕНСКИ ВНОС, ЧЛЕНСКИ КАРТИ

Чл.19. Членовете на Асоциацията са задължени да направят първоначална членска вноска, в размер, определен с решение на Общото събрание.

Чл.20. Членовете на Асоциацията са задължени да плащат годишния членски внос в размера и срока, определени с решение на Общото събрание. Плащането на членския внос се удостоверява чрез издаване на документ от Асоциацията в съответствие със счетоводната политика на Асоциацията.

Чл.21. Асоциацията издава ежегодно на своите членове членски карти. Данните, отразени върху членската карта са трите имена на съответния член, срок на валидност на членската карта.

Чл.22. Само членовете на Асоциацията, които са платили своя годишен членски внос са оправомощени да получат членски карти. Членските карти се подновяват всяка година при условие, че притежателят на картата е платил членския си внос и все още отговаря на съответните изисквания за членство.

  

VI . ОРГАНИ НА АСОЦИАЦИЯТА

Чл.23.Асоциацията има следните органи:

(1) Общо събрание

(2) Управителен съвет


VII. ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.24. Общото събрание се състои от членовете на Асоциацията.

Чл.25. Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива най – малко веднъж годишно чрез обявяване на поканата в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, най – малко един месец преди датата на насрочения ден, а също така се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди датата на насрочения ден. В случай че общото събрание не бъде свикано от Управителния съвет при искане, направено най – малко от 1/3 от членовете на Асоциацията се прилага чл. 26,ал.1, изр.2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Чл.26. Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са били обявени в дневния ред, включен в писмената покана. Чл.27. Общото събрание ще се счита законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага за 1 час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за законно, колкото и членове да се явят. Чл.28. Всеки член на Общото събрание има право на един глас. Гласуването по пълномощие е допустимо.Чл.29. Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, с явно гласуване. Решенията за изменение на устава на Асоциацията, за прекратяване на Асоциацията и нейното преобразуване се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите. Чл.30. За заседанията на Общото събрание на Асоциацията се водят протоколи, които съдържат най – малко следната информация:(1) Място дата и час на провеждането;(2) Кворум;(3) Имената на председателя, секретаря и преброителите на гласовете;(4) Дневен ред на заседанието;(5) Направените предложения;(6) Гласуванията и резултатите от тях;(7) Подписите на председателя, секретаря и преброителите на гласовете;         Чл.31. Към протоколите се прилага списък на присъствалите членове, заедно с документите свързани със свикването и провеждането на Общото събрание. Протоколите се съхраняват в адреса на управление на Асоциацията.Чл.32. Общото събрание:(1) Приема, изменя и допълва устава;(2) Определя размера и срока за плащане на първоначалните имуществени членски вноски и на годишния членски внос, платими от членовете;(3) Избира и освобожава членовете на управителния съвет;(4) Контролира дейността на Управителния съвет и приема отчета за дейността му;(5) Взема решение за преобразуване и прекратяване на Асоциацията;(6) Взема решение за участие в други организации;(7) Взема решение относно основните насоки и програма за дейността на Асоциацията;(8) Приема бюджета на Асоциацията; 


VIII. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.33.Управителният съвет е управляващия орган на Асоциацията. Членовете на Управителния съвет имат равни права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях.

Чл.34. Управителният съвет се състои от минимум 5 и максимум 9 члена на Асоциацията, избрани с обикновено мнозинство от Общото събрание. Управителният съвет се избира за мандат от 3 ( три ) години.

Чл.35.Заседанията на Управителния съвет се провеждат най- малко веднъж на 3 месеца. Присъствието може да бъде както физическо, така и дистанционно чрез видеовръзка. Управителният съвет се свиква на заседания от своя председател. Председателят свиква Управителният съвет на заседание със 7-дневно предварително съобщение. Съобщението трябва да съдържа датата, мястото, часа за провеждането на заседанието и предложения дневния ред. Съобщението може да бъде направено по телефон, факс, електронен път или чрез други средства за комуникация. Съобщение не е необходимо, ако на предходното заседание на съвета членовете са били уведомени относно датата, мястото, часа и дневния ред на следващото заседание на Управителния съвет.

Чл.36.Заседанията на Управителния съвет се считат валидни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете на съвета. Член на съвета може да писъства на заседанието по телефона или чрез други средства за комуникация, които гарантират идентификацията на съответния член и неговото участие в разискването и приемането на решения. Гласуването на заседанията на управителния съвет се удостоверява в протоколите от председателя. Гласуването чрез пълномощник е допустимо.

Чл.37. Управителният съвет може да взема решения и без да бъде провеждано заседание, при условие че съответните протоколи бъдат подписани от всички негови членове.

Чл.38. Управителният съвет приема решения с обикновено мнозинство от присъстващите членове, с явно гласуване. Вземането на решения, с които съвета се произнася по въпроси за разпореждане с имущество на Асоциацията, определяне на процедурите пo организацията на дейността на Асоциацията и пo ликвидацията на Асоциацията изисква мнозинство от всички членове.

Чл.39. За заседанията на Управителния съвет се съставят и съхраняват протоколи, които трябва да бъдат подписани от всички присъстващи членове. Другите документи от заседанията се прилагат към протоколите.

Чл.40. Управителният съвет:

(1) Осъществява и управлява цялостната и оперативната дейност на Асоциацията, определя способите и начините на реализация на инициативите и проектите на Асоциацията.;

(2) Изпълнява решенията на Общото събрание

(3) Приема и изключва членове на Асоциацията

(4) Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет на Асоциацията

(5) Подготвя годишен отчет и баланс да дейността на Асоциацията

(6) Управлява дейността на Асоциацията между заседанията на Общото събрание в съответствие с неговите решения

(7) Управителният съвет избира от своя състав председател.

(8) Определя длъжностите на необходимите служители на Асоциацията и процедурите за назначаване и освобождаване.

(9) Приема вътрешни правила за организацията и дейността на Асоциацията.

(10) Взима решение по всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание и които не са изключени от компетентността на съвета по силата на закона или на настоящия Устав.

(11) Свиква Общо събрание.

(12) Приема вътрешни актове;

Чл.41. Управителният съвет приема правилник за своята дейност, които трябва да включва:

(1) Процедурата и начина на свикване и провеждане на заседанията на съвета

(2) Процедурата и системата за осчетоводяване и съхранение на документацията на Асоциацията.

(3) Правата и задълженията на всеки член на съвета.

(4) Процедурата за създаване на фондове, за набиране и използване на средствата в тях.

(5) Процедурата за разпореждане с имущество на Асоциацията

(6) Критериите и необходимите документи за кандидатстване и членство в Асоциацията

 

IX. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.42. Председателят на Управителния съвет е:

(1) И Председател на Асоциацията по право, като същият представлява Асоциацията в отношенията и с трети лица включително пред всякакви други социални организации, държавни институции, дружества и други в съответствие с настоящия Устав.;

(2) Управлява дейността на служителите на Асоциацията.;

(3) Прави декларации от името на Асоциацията след одобрение от Управителния съвет.;

(4) Управлява имуществото на Асоциацията в съответствие с решенията на Управителния съвет и Общото събрание.;

(5) Ръководи заседанията на Управителния съвет.

(6) Сключва договори, свързани с дейността на Асоциацията, след предварително одобрение от Управителния съвет.

Чл.43. Председателят се избира за мандат от 3 ( три ) години.

Чл.44. Председателят на Управителния съвет се освобождава:

(1) По негово искане;

(2) При наличие за влязла в сила присъда за извършване на престъпление;

(3) При физическа невъзможност за изпълняване на задълженията.

 

X. ИМУЩЕСТВО

Чл.45. Имуществото на асоциацията се състои от:

(1) Средства набрани  от първоначалните имуществени вноски, годишния членски внос, помощи, дарения, спонсорство;

(2) От участие в проекти и допълнителна стопанска дейност, позволена от закона;

Чл.46. Всички приходи на Асоциацията се включват в имуществото на асоциацията и служат за постигане на целите й;

3. Асоциацията не може да разпределя печалба между членовете си.

Чл.47. Имуществото на Асоциацията се управлява от Управителния съвет.

 

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.48. При прекратяване на Асоциацията се извършва ликвидация в съответствие с чл. 14 – 16 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

XII. ДОКУМЕНТИ НА АСОЦИАЦИЯТА

Чл.49. Наименованието  на сдружението,  седалището  и  адресът  на управлението, както  и  данни  относно регистрацията,  включително  и  БУЛСТАТ  номер, се  поставят върху всички писмени изявления от името на сдружението.

Чл.50. Документите на Асоциацията трябва да носят подпис на председателя и печат на Асоциацията.

 

XIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.51. За неуредените в този устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел или други разпоредби от законодателството на България относно сдруженията с нестопанска цел.

Чл.52. Този Устав е приет на учредителното събрание на ”АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА КУЛТИВИРАНИ ТРЮФЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Чл.53. Списъкът на учредителите да се счита за неразделна част от този устав.