С огромно разочарование ние от Асоциацията на производителите на култивирани трюфели в България споделяме с Вас, а и с обществеността притесненията си относно новия опит за въвличане на българските производители на култивирани трюфели и тяхната дейност, отново в спорен, необоснован и правно неиздържан „Законопроект за ползването, култивирането и търговията с трюфели“ – внесен за разглеждане в този момент от партия Възраждане.

На първо място, държим да отбележим пред всички заинтересовани страни, засегнати от текстовете на този законопроект, своето ясно разграничаване от авторите му, както и че в процеса по изготвяне не са участвали наши представители по никакъв начин. От нашата организация

смятаме, че толкова важни законови стъпки е редно да се правят след обстойни анализи и широки допитвания, относно законността и добрите цели на ново полагащите правила, които представени в този си вид, ние намираме в нарушение на редица действащи български и европейски закони.

На този етап не ни е известна страна в света, която да задължава и то чрез закон, продажбата на селскостопанска продукция от производител, единствено и само в пункт за изкупуване. Именно заради това и в тази връзка се питаме, защо родните производители да нямат правото да достигнат самостоятелно като производители до наши и чуждестранни световни пазари?

Ние от Асоциацията на производителите на култивирани трюфели в България не разбираме правното основание за налагане на индикативна норма от двадесет килограма, добити от декар от нашите трюфелни градини, при положение, че същите тези наши градини спомагат за намаляване на огромния натиск над диворастящата родна популация трюфел, която в този момент е силно застрашена, вследствие на неправилен лов.

От добрия опит и важните знания, които имаме по важната тема, държим да отбележим, че производството на култивирани трюфели включва редица процеси като например – закупуване на земя, последваща обработка, засаждане на растения, изграждане на поливни и охранителни система, изграждане на огради, както и ежегодни грижи и разходи по отглеждане на младите растения като първите плодове на този не лек селскостопански труд са налични едва след години. Не лекия път по който всички производители са поели, е в името на частната и неприкосновена собственост, удовлетворението от това, че оставаш нещо сътворено за бъдещите поколения и надеждата за успешна и плодородна градина, която собственоръчно си успял да сътвориш.

От Асоциацията на производителите на култивирани трюфели в България, отново приемаме като изключително груба намеса във вътрешните правила и решения на сдруженията глава седма от този законопроект, касаеща браншовите организации. Обръщаме отново внимание, че текстовете в тази глава противоречат с конституционния принцип за свободно сдружаване,

преписват неясни отговорности към сдруженията, противоречат на закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), и са лост за безпрецедентна намеса на публичните власти в решенията на независимите организации.

От Асоциацията на производителите на култивирани трюфели в България, държим да отбележим пред Вас и пред обществото, че от самото сформиране на нашето сдружение полагаме усилия за диалог, разбиране, подкрепа и решаване на предизвикателствата и нормите за родните

производители на най-високо ниво с принсипалите на МЗХГ, и именно заради това приемаме с голямо учудване изнесените коментари от различни субекти за отказа от наша страна за урегулиране на нашата дейност.

От Асоциация на производителите на култивирани трюфели в България държим да подчертаем, че ще считаме за грубо подвеждане на общественото мнение, процесът от всички субекти, цитиращи името на нашето сдружение, преписвайки му неверни и непредставени официално от нас твърдения и обосновки, както и че намираме тези приоми за недоброжелателни и ясно подсъдни.

С разочарование споделяме нашето мнение по представения законопроект и считаме, че всички правни норми касаещи производителите на култивирани трюфели в България имат по-скоро забранителен, а не насърчителен характер, и биха довели бързо до края на едно трудоемко, иновативно, амбициозно, и красиво производство.

За жалост така написаните текстове касаещи култивираните трюфели, ни карат по-скоро да мислим, че някой не иска да има родно производство, не иска да има родни производители, че наверно вижда конкуренция в наше лице и иска удобно чрез този закон да предопредели краят на нашето съществуване.

Всичките тези неточности, противоречащите записани норми, неясните бъдещи критерии, касаещи нашата селскостопанска дейност и противозаконните правила, поместени в представения законопроект ни носят усещането да считаме същия този документ за несправедлив, ограничаващ, лобистки, и все още „незрял“. Считаме че в този законопроект са засегнати множество интереси, най-вече касаещи лова на диворастящите трюфели и категорично не намираме своето място в него.

Ето защо се обръщаме към законодателя и настояваме текстовете касаещи култивираните трюфели и производителите на култивирани трюфели да отпаднат. Също така категорично настояваме в този законопроект пред думите трюфел, трюфели, да бъдат поставени точните определения — диворастящ, диворастящи – определения, много точно записани в законите на други страни, касаещи лова на диворастящите трюфели.

Обръщаме вниманието Ви, както и вниманието на цялото българско общество към правия път, към който всички световни производители на култивирани трюфели са поели. Страни с най-големи традиции, превърнали производството си на култивирани трюфели вече в изкуство.

Страни като познатата ни Испания, с чиито сродни организации на производители на култивирани трюфели комуникираме, и в чиито предели държавните институции обръщат изключително високо внимание на този вид производство. На лице са активни държавни стимули и подкрепа, нови научни изследвания и постижения, работни и научни мероприятия, информационни ежегодни курсове, гастрономически турове, а и вече музеи. Страни, в чиито предели градините за производство на култивирани трюфели на този етап наброяват стотици хиляди декари и страни, в които да си производител на тези ароматни подземни съкровища е вече истинска гордост.

От името на нашето сдружение използваме случая да отправим молбата си в това наше становище и към българското общество – да не бъде безразлично към това наше едва прохождащо производство. Имено родното общество и родния консуматор са една от   изключително важните връзки за нас, на които всички разчитаме. Като производители вярваме и знаем, че градините които създаваме с много труд, търпение, усилия и любов, и ароматните култивирани трюфели добити от тях ще бъдат истински и подобаващо оценени.

На последно място, но не и по важност, от името на ръководството и

членовете на нашето сдружение, споделяме решителността си да браним с всички законови средства нашето бъдеще като производители, бъдещето на култивираните български трюфели и бъдещето на своите деца тук и ceгa – в България, бъдеще за което всички се борим.

ТОДОР ДИМЧЕВ ТОДОРОВ

Председател на Асоциация на производителите на култивирани трюфели в България

Дата: 30.03. 2022 г.