Становище на Асоциация на производителите на култивирани трюфели в България във връзка с общественото обсъждане на законопроект на Закона за трюфелите

Ние от Асоциация на производителите на култивирани трюфели в България споделяме своите притеснения и разочарования от предложените норми и правила, поставящи важните основи, свързани с бъдещето на производството на култивирани трюфели в България.

Не сме удовлетворени от факта, че в подготовката и работния етап на проектозакона не са участвали наши членове, производители и собственици на градини с трюфелни насаждения. Градините едва сега прохождат, а направените изводи в проектозакона, в частта за култивираните трюфели, са хипотетични и не са основани на научни доказателства или установени добри практики в страни, членки на ЕС.

В настоящото становище ние от Асоциация на производителите на култивирани трюфели в България искаме да  предложим препоръки и коментари по точките, които засягат най-тежко всички производители на култивирани трюфели. Надяваме се, че част от текстовете ще бъдат прецизирани от законодателя, защото някои се нуждаят от ново формулиране, тъй като са  противоречащи на редица български и европейски закони.                                                                                                                      

1. Изразяваме своето твърдо желание да отпадне изискването за задължителна регистрация на лицата, култивиращи трюфели като земеделски производители. Това е обстоятелство, записано в настоящия проектозакон без да се вземе под внимание фактът, че изминават дълги години в очакване на появата на първите плодове на нашия труд – в първите години младите градини не генерират никакви приходи.

Така записаните норми, правила и ограничения ще откажат всички нови производители от създаването на градини, а полученият очакван ефект ще бъде обратен. Предприемчивите млади хора ще бъдат лишени или ограничени в правата и възможностите да участват в иновативни форми на производство на трюфели.

2. В градините за производство на култивирани трюфели се произвежда екологично чист продукт, с доказан произход и гарантирано качество. Екологичните продукти, които намират все по-голямо място на пазара, не трябва да бъде обременени с допълнителни тежести.                                                                                                                                                                          

3. Ние сме силно обезпокоени от предложението в чл.20(10), в който са упоменати допустими максимални двадесет килограма трюфел, добити от декар – предложената норма за добив е  без никаква морална или правна обосновка. Тук трябва да подчертаем, че в нито една европейска или световна дестинация не съществува подобно ограничение, още повече въведено чрез закон. Напротив – налице са механизми за насърчаване на полезните практики за повишаване на добива, респективно и рентабилността в трюфелните градини.

4. Притеснителни за нас са предложените срокове за добив на култивирани трюфели. Те са  несъпоставени с обстоятелствата около жизнения цикъл на неприятелите, хранещи се с ценните гъби, тяхното прогресивно присъствие и нарастване в трюфелните градини. Цялостта, ароматът и формата са характеристиките, към които всеки производител на култивирани трюфели се стреми, както и устойчивост и плавност в развитието на насажденията. Поради тази причина срокът за добив в частните градини за производство на култивирани трюфели не трябва да бъде автоматично съпоставян със сроковете за лов на диворастящи трюфели.

5. От името на нашата асоциация не виждаме логична връзка в глава пета в проектозакона, в частта за регистрация в БАБХ и неясните бъдещи норми, изисквания и правила, за които от този законопроект разбираме, че ще бъдат изготвени и ще видим едва в бъдеще време.                                                                                                            

 6. Неразбираеми и неаргументирани са обстоятелствата около предложението в проектозакона за задължителното издаване на превозни билети. Това е изключително нарушение на принципа на ЕС за свободно движение на стоки, услуги, хора и капитали, както е и пречка за създаване на работни места чрез търговия с други страни и региони в Съюза.                                                                                           

7. От Асоциация на производителите на култивирани трюфели приемаме като изключително груба намеса във вътрешните правила и решения глава седма от този законопроект, касаеща браншовите организации. Тази глава противоречи с конституционния принцип за свободно сдружаване, приписва неясни отговорности към сдруженията, противоречи на закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и е лост за безпрецедентна намеса на публичните власти в решенията на независимите организации.

8. Неясни за нас са мотивите за въвеждането на публичен регистър. Необосновано е предложението за задължително членство в съсловна организация, както и необходимостта от задължително членство на всяка съсловна организация в национална браншова организация, регистрирана по закона на ЗЮЛНЦ в обществена полза.

Членовете на Асоциация на производителите на култивирани трюфели в България сме силно уверени в бъдещето на производството на култивирани трюфели в България. Ние вярваме, че с помощта на справедлив и гъвкав закон, правилно отношение към предприемчивите хора и подкрепа за едва прохождащия бранш, производството на култивирани трюфели ще се наложи като съвременен отрасъл за поколения напред.

С уважение,

ТОДОР ДИМЧЕВ ТОДОРОВ

От името на ръководството и членовете на Асоциация на производителите на култивирани трюфели в България

Дата: 06.12.2020 г.